Program predškole

Program predškole

Cilj programa predškole je zadovoljavanje djetetovih razvojnih potreba i interesa te poticanje svih aspekta djetetova razvoja, a namijenjen je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja su polaznici dječjega vrtića, tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjega vrtića.

Bitno je osigurati okruženje u kojem će djeca najviše moguće razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje interese i time steći znanja, vještine i navike koje će
mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja, što ga u očekuju u školi.

Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole omogućavaju zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem osobnih potencijala.

Program predškole je obavezan za svu djecu u dobi prije polaska u osnovnu školu u trajanju od najmanje 250 sati i besplatan je.