Natječaji

Natječaji za nova radna mjesta

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 , 94/13 i 98/19 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ objavljuje

NATJEČAJ
za prijem za radno mjesto

1. Odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme
Mjesto rada Dječji vrtić „Ivančica Oriovac „     - 3 izvršitelja

2.  Pomoćni kuhar/ica na neodređeno vrijeme
Mjesto rada Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“   - 1 izvršitelj

3.  Voditelj/ica EU projekta – na određeno vrijeme
Mjesto rada  - Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ – 1 izvršitelj

Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 , 94/13 i 98/19 ) i članka 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.


Pod redni broj 1. – Odgojitelj/ica
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

-  završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece , odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece – nastavnik predškolskog odgoja ) , odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
-  radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od 1 godine

Pod redni broj 2.- Pomoćni kuhar/ica
Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijam u radno odnos :
-  KV -SSS  ugostiteljskog smjera – smjer kuhar
-  Radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od 6 mjeseci

Pod rednim brojem 3.- Voditelj EU projekta
Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijam u radni odnos :
-  VSS društvenog smjera
-  Poznavanje rada na računalu
-  Znanje engleskog ili njemačkog jezika
-  Vozačka dozvola „B“ kategorije
-  Minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na provedbi EU projekata

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1.  punoljetnost
2.  hrvatsko državljanstvo
3.  zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
-  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
4.  radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:

-  životopis (vlastoručno potpisan),

-  presliku osobne iskaznice,

-  presliku diplome,

-  elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-  kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci):

a)  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

b)  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

c)  potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravio, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskim stranicama:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 ,39/18 i 32/20 ) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.


Prijave se podnose preporučeno poštom na adresu:


Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“,
Luke Ilića bb
35250 Oriovac
s naznakom «NE OTVARAJ - za natječaj _(navesti koji )___________“


u roku od 8 dana od dana objave natječaja. (Objavljeno 14.7.2021. na HZZ)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
BROJ:   27  / 2021
Oriovac, 14.07.2021.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
ANICA HEMEN

 

Logo

Korisni linkovi

Radno vrijeme

  • Pon-Pet06:15-16:15
  • SubotaZatvoreno
  • NedjeljaZatvoreno

Potražite nas

Posjetite nas na našoj lokaciji

  • Luke Ilića bb,
    Oriovac, HR-35250
  • [+385] 35 409 787
  • vrticoriovac@gmail.com
© 2018 Dječji vrtić Ivančica Oriovac. Sva prava pridržana.